Cefndir

Roedd Jim O’Rourke yn entrepreneur yn 10 oed, impresario a threfnydd digwyddiadau mawr yn 20;dyn syniadau dyfeisgar a ddyn busnes yn 30;adeiladwr tîm a uwch-reolwr yn 40, a Phrif weithredwr ers 8 mlynedd i elusen pwysig gyda 200 o staff a 50,000 o aelodau pryd penderfynodd sefydlu busnes ei hunain fel ymgynghorydd yn Ebrill 2004.Mae Jim yn datblygu syniadau , prosiectau a chynlluniau yn barhaol; mae’n cynnig dealltwriaeth unigryw o beth sy’n bosib a sut , pwy sy’n gallu helpu, ffynnonellau ariannol ac arbenigedd. Mae e wrth ei fodd yn “gwneud i bethau ddigwydd” er lles pobl, busnesau a chymunedau; adeiladu hyder er arwain eich tîm i weithredu dros eu hunain yw sylfaen ei syniadaeth- sef y “celfyddyd o gwireddu”.

Cychwynodd Jim drefnu o ddifri yn ei ddyddiau coleg yn Aberystwyth yng nghanol y 70au pryd llwyddod i ddatblygu ac ymestyn yn sylweddol y gwasanaethau ac adloniant i’r myfyrwyr ,gan ddiweddu mewn blwyddyn sabathol fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr.

Swydd “go iawn” cyntaf Jim oedd fel Swyddog Datblygu i Urdd Gobaith Cymru yn Sir Benfro o 1978 -1982 pryd y datblygodd ei gymysgedd arbennig o egni, gweledigaeth a sgiliau naturiol i redeg busnesau ac yn fuan roedd hyn yn amlygu mewn cynydd yn yr aelodaeth ac yn yr amrwyiaeth y gweithgareddau gan cynnwys trefnu digwyddiadau mawr a ddatblygiad “Pentre Ifan” fel ganolfan breswyl gwahanol i’r Urdd mewn pebyll ar fferm yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn 1982 dyrchafwyd i swydd Pennaeth yng Nghwersyll Llangrannog ac arweinodd y tîm staff trwy gyfnod o dwf sylweddol o 6000 i 16,000 o wersyllwyr y flwyddyn gan sicrhau buddsoddiad o dros £1m gyda bron 90% ohono mewn grantiau ; adeiladwyd Canolfan Sgio, Pwll-nofio ac Ffreutur a Llety newydd oedd yn cynnwys ystafelloedd cysgu “en-suite”.

Roedd Jim yn barod am sialens newydd erbyn 1995 a symudodd i weithio ar y tasg o godi arian i “Dy Opera Zaha Hadid” -daeth byth i fodolaeth ym Mae Caerdydd- symudodd i Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru fel Cyfarwyddwr Datblygu dros Gymru gan sicrhau nawdd gan gwmniau a grantiau gan ymddiriedolaethau ac Awdurdodau Lleol cyn dychwelyd i’r Urdd fel Prif Weithredwr ym 1996

Trawsnewidiwyd yr Urdd yn ystod ei gyfnod o 8 mlynedd yn y swydd drwy ail- strwythuro sylfaenol, a fuddsoddiad mawr ym mhob agwedd o’r gweithgareddau,yn y rhwydwaith technoleg gwybodaeth, ac yn arbennig yn y Gwersylloedd a’r Eisteddfod Genedlaethol. Tyfwyd o 120 i bron 200 o staff gyda trosiant ariannol o £10m yn y flwyddyn olaf .Sicrhawyd buddsoddiad o £10m yn y Gwersylloed gyda £8m ohonynt mewn grantiau. Serch y trafferthion ym mlwyddyn 2000 oherwydd y clwy “traed a genau” gadawodd yr Urdd mewn cyflwr ardderchog ar drothwy oes aur yn ei ddatblygiad fel mudiad ac yn y gwasanaethau i’r aelodau.

Sefydlodd Jim gwmni ymgynghori ei hun yn Ebrill 2004 ac mae’n edrych ymlaen at gyfleoedd i gynorthwyo: cwmniau, asiantaethau, Awdurdodau Lleol a chyrff yn y sector ddi- elw ac elusennol er gwireddu eu syniadau gorau, ariannu eu prosiectau a cymorth i gynorthwyo eu staff a wirfoddolwyr trwy cyfnodau o dwf a ddatblygiad. Mae’n gobeithio cael cyfle i gynorthwyo chi hefyd !