Clientiaid

Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

nant gwrtheyrn

Dwi wedi arwain y Bwrdd a staff yn Nant Gwrtheyrn trwy gyfnod o newid aruthrol. Cychwynnwyd yn gynnar yn 2006 trwy sefydlu Cynllun Busnes a gweledigaeth newydd i’r ganolfan  gan aneli at sefydlu nifer o atyniadau newydd ond yn bennaf y Neuadd ar gyfer dathliadau, digwyddiadau, gwledd priodas ( mae 25 yn 2011) a chynadleddau. Mae modd eistedd 150 am wledd neu 200 am gyngerdd a gyda llety 48 ar gyfer 76 yn hen fythynnod mae’r ganolfan wedi tyfu mewn trosiant o £250k i £700k ar ôl agor y cyfleusterau newydd .

Mae’r newidiadau yn cynnwys heol newydd i ganiatáu mynediad gan fysiau , t? cyfnod o oes y chwareli a llwybr newydd i’r traeth yn ogystal â llwybr beiciau mynydd heriol trwy’r goedwig. Gyda gwariant o dros £5m codwyd 94% mewn grantiau o’r Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop , Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol, Y  Loteri Treftadaeth a nifer o Ymddiriedolaethau. Mae’r staff wedi cynyddu o 5 i 18 llawn amser ac o 2 i 12 rhan amser ac mae gan y Nant dyfodol lewyrchus yn dilyn y datblygiadau.

nant gwrtheyrn - carwyn jones
[Llun agoriad Nant Gwrtheyrn ; Jim gyda Carl Clowes- sylfaenydd Nant Gwrtheyrn , Carwyn Jones – Prif Weinidog Cymru a’r Arglwydd Dafydd Ellis Thomas, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru]

Agorwyd y Nant ar ei newydd wedd gan Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru ym Mawrth 2011.

 

Pafiliwn Bontrhydfendigaid: ( Elusen sy’n ail-ddatblygu neuadd gyda 2000 o seddau yng Nghanolbarth Cymru) www.pafiliwnbont.co.uk

Pafiliwn Bont

Wedi ymrwymo i gynorthwyo gyda'r gwaith o ddatblygu’r Cynllun Busnes, creu Strategaeth codi arian a ceisiadau am grantiau, i gynghori ar y cynlluniau adeiladu a phryniant adnoddau ac offer ac i ddatblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer yr agoriad yn Haf 2005 ac i’r dyfodol. Mae’r prif adnoddau yn cynnwys neuadd gyda seddau mewn steil theatr am 2000 neu I fyny at 3000 yn sefyll ar gyfer cyngherddau, sioeau, recordio rhaglenni teledu, arddangosfeydd, a digwyddiadau mawr.Mae’r safle 40 erw yn caniatau pebyll neu pafiliynau llai fel estyniadau dros dro, parcio ar gyfer 500 o geir ac 20 o fysiau, adnoddau gwersylla ac ardaloedd sy wedi tirlunio ar gyfer gwyliau a digwyddiadau o bwys cenedlaethol neu arddangosfeydd masnachol. Yn ychwanegol i’r brif neuadd mae’r adnoddau yn cynnwys bar a café, digonedd o doiledau ac adnoddau i ofalu am cotiau, swyddfeydd, ac adnoddau cefn llwyfan safonol i artistiaid sy’n cynnwys ystafelloedd newid, ystafell werdd enfawr ac adnoddau storio.Mae seddi symudol “bleacher” yn caniatau newid o seddi mewn theatre i un ardal llawr agored ar gyfer arddangosfeydd o 1500m² o fewn munudau. Bydd y ganolfan yma yn profi i fod yn adnodd cenedlaethol pwysig dros y blynyddoedd nesaf , ail yn unig parthed y nifer o bobl sydd yn gallu cael eu gwasanaethu, i’r Arena Rhyngwladol yng Nghaerdydd.

Gwesty Llety Parc, Aberystwyth - (Sector breifat- hotel yn y Ganolbarth) www.aberpark.com

Wedi ymrwymo i gynghori ar grantiau a datblygiad cynlluniau a syniadau am estyniad sawl £m- i cynnwys adnoddau hamdden ac adnoddau pedwar seren ar gyfer arosiadau preswyl a digwyddiadau.

 

Urdd Gobaith Cymru- ( Elusen cenedlaethol a chwmni corfforedig dan warant) www.urdd.org

Cyflogwyd i gwblhau rheolaeth ar raglen adeiladu gwerth £6m ac i sicrhau hawlio grantiau ar gyfer y datblygiad yn ogystal a chynghori yn gyffredinol.

Planed-Pembrokeshire- (Leader group- asiantaeth datblygu cymunedol) www.planed.org.uk

Cyflogwyd I ddarparu hyfforddiant I grwpiau cymunedol yn y gymraeg yng nghogledd Penfro;hyfforddiant mewn trefnu digwyddiadau, asesiadau risg,codi arian gan gynnwys gweithdai ar weithio gyda’e cyfrynghau, iechyd a diogelwch ac amddiffyn plant.

Prif Cleientiaid:

2010- y deg uchaf

2009- y deg uchaf

2008- y deg uchaf

2007

2006

2005

 

2004