Profiad

Rheoli Prosiectau:
Mae gan Jim brofiad aruthrol ar sut i droi syniad mewn i prosiect, darganfod cyllid ac yna sefydlu tîm staff ac adnoddau i wireddu y canlyniad disgwyledig. Mae’r profiadau yn cynnwys: rheoli a cwblhau prosiect adeiladu £½m yn dilyn methiant ariannol y cwmni adeiladu hanner ffordd trwy’r contract; negydu gyda 11 corff gwahanol i ariannu cynllun adeiladu gwerth £5m; sefydlu delwedd newydd a lefel gwasanaeth unigryw i aelodau hyn yr Urdd ( yr “Urddaholics”) a sicrhau cyllid drwy grantiau i staffio a rhedeg degau o brosiectau sy’n amrwyio o gyllideb o rai miloedd o bunnoedd i’r miliynau.

Datblygu Syniadau
- datblygu gweledigaeth- Mae Jim yn hynod falch o’i rôl i sicrhau bodolaeth a datblygiad Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd . Roedd methiant prosiect “Ty Opera Zaha Hadid yn creu bwlch a’r angen am syniadaeth newydd gyda’r potensial i ennill cefnogaeth Comisiwn y Mileniwm a’r Cynulliad Cenedlaethol newydd. WMC

Roedd y ddau corff yn ymwybodol o lwyddiant yr Urdd gan eu bod wedi ariannu nifer o ddatblygiadau yn y ddau wersyll yn Llangrannog a Glanllyn ond roedd y syniad o ddatblygu gwersyll newydd o fewn yr un adeilad a Theatr Lyric Cenedlaethol newydd i Gymru a chartef i ‘r Cwmni Opera Cenedlaethol yn gampus ac yn modd i ailgyfodi‘r weledigaeth a symud y cynlluniau yn eu blaen.Roedd dylanwad Jim yn allweddol er sicrhau canolfan celfyddydol cenedlaethol i Gymru sy’n unigryw yn y byd ac yn flaenllaw yn yr modd mae pobl ifanc yn cael cyfleodd i hyfforddi, perfformio a datblygu eu diddordeb a’u talentau; mae’r Urdd yn cyfrannu agweddau allweddol i’r Ganolfan hefyd drwy bod yn “ifanc, cenedlaethol a chymreig”

Ariannu
Mae codi £8m mewn grantiau i gynlluniau adeiladu gwerth £10 dros tri safle ar ben £1m y flwyddyn mewn grantiau refeniw a nawdd gan gwmniau yn rhoi yr Urdd yn y Cynghrair cyntaf parthed codi arian yng Nghymru. Roddodd cyfnod Jim fel Cyfarwyddwr Datblygu gyda’r Cwmni Opera Cenedlaethol yn 1995-96 ddealltwriaeth, hyfforddiant a phrofiad yn y grefft proffesiynol o godi arian ac roedd modd adeiladu ar hyn yn ei gyfnod fel Prif Weithredwr yr Urdd o 1996-2004.

Darpariaeth ddwyiethog
Dysgodd Jim ei Gymraeg ar ddiwedd y 70au tra’n astudio yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac yna yn ei swydd cyntaf gyda’r Urdd yn Sir Benfro; erbyn hyn mae e’n rhugl ac yn cynnig gwasanaeth llawn ddwyiethog gan cynnig gweithredu yn Saesneg, Cymraeg neu’n dwyiethog.

Hyfforddi
Mae gweithdai, cyrsiau a sesiynau hyfforddi i grwpiau neu unigolion ar gyfer tîmau rheoli, staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr neu aelodau yn rhan sefydlog o waith Jim- trefnu digwyddiadau, asesiadau risg, datblygiad staff, cynllunio am dwf, rheoli creisis- mae Jim wedi datblygu nifer o gyrff trwy amrwyiaeth o sefyllfaoedd ac mae’n cydymdeimlo gyda’r anhawsterau a’r sialens sy’n wynebu cyrff wrth geisio datblygu; tra’n Llangrannog gwnaeth Jim arwain y tîm staff at y safon “Buddsoddwyr mewn Pobl ac ennillodd y wobr “Rheolwr y Flwyddyn” ac Gwobr am Y Tîm Rheoli am y Flwyddyn yn y sector “Gwasanaethau” gan Tec Gorllewin Cymru yn 1994.